Säännöt

Tampereen urheiluampujien säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen Urheiluampujat ry. Yhdistyksestä käytetään lyhennettä TaU. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistys on perustettu 7.12.2014.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä urheiluammuntaan tarvittavan taidon kouluttamisen, ruumiillisen kunnon ja henkisen vireyden kehittämisen ja ylläpitämisen avulla kasvattaa heistä työkykynsä ja henkisten ominaisuuksiensa puolesta yhteiskunnalle hyödyllisiä kansalaisia, tarjota heille terveitä vapaa-ajan harrastuksia sekä edistää toimialueellaan yhdistyksen tarkoituksen mukaista toimintaa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi

 • järjestää ampumaurheilu- ja muita liikunnallisia harjoituksia, koulutustilaisuuksia ja kilpailuja, sekä ampumaurheilun alaan kuuluvia näytöksiä, juhlia ja kerhotilaisuuksia
 • tukea seuran urheilijaa taloudellisesti
 • antaa valistusta yhdistyksen tarkoitukseen liittyvissä kysymyksissä
 • kiinnittää ehdotusten, anomusten ynnä muiden aloitteiden kautta alueensa viranomaisten ja asianomaisten elinten huomiota sekä omatoimisesti pyrkiä ampumaurheilutoiminnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten kilpailujen, harjoituspaikkojen ja harjoitusvälineiden hankkimiseen
 • harjoittaa julkaisutoimintaa
 • ottaa vastaan lahjoituksia, tukia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä
 • hankkia varoja toimintansa tukemiseksi järjestämällä aatteellista tarkoitusta tukevia tapahtumia, kuten keräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä, omistamalla ja ylläpitämällä urheilulaitoksia, harjoittamalla monistustoimintaa sekä ravitsemusliikettä, välittämällä jäsenilleen urheiluvälineitä ja asusteita, myymällä mainostilaa yhdistyksen kotisivuilla ja muissa kanavissa sekä myymällä yhdistyksen fanituotteita
 • solmia sponsorisopimuksia.

Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen siihen osallisille, eikä se saa muutenkaan muodostua laadultaan pääasiallisesti taloudelliseksi.

Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n jäsenenä yhdistys noudattaa Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n sääntöjä. Suomen Ampumaurheiluliitto ry:stä käytetään näissä säännöissä lyhennettä SAL.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hakemuksesta hyväksyä henkilön, joka on uskollinen lailliselle yhteiskuntajärjestykselle sekä sitoutuu noudattamaan yhdistyksen ja SAL:n sääntöjä ja päätöksiä.

Koejäseneksi aikovan on täytettävä jäsenanomus ja palautettava se yhdistyksen hallitukselle, jolloin koejäsenyyden katsotaan alkaneeksi. Anomuksessa on oltava kahden suosittelijan allekirjoitus. Suosittelijoiden on oltava yhdistyksen jäseniä. Koeajan jälkeen (enintään 6kk) hallitus päättää koejäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä. Koejäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja on valmis toimimaan yhdistyksen tarkoitusta edistäen.

Yhdistyksellä on seuraavanlaisia jäseniä:

Kunniapuheenjohtaja

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen hallituksen esityksestä syyskokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut varsinainen jäsen. Kunnianpuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajana voi samanaikaisesti olla useampi henkilö.

Kunniajäsen

Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen hallituksen esityksestä syyskokouksen päätöksellä kutsua varsinainen jäsen, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Ainaisjäsen

Ainaisjäseneksi voidaan yhdistyksen hallituksen esityksestä syyskokouksen päätöksellä kutsua varsinainen jäsen, joka on suorittanut kertasuorituksena 20 vuoden jäsenmaksun, ollut seuran jäsenenä yhtäjaksoisesti 30 vuoden ajan tai tehnyt seuralle huomattavia palveluksia.

Varsinainen jäsen

Koejäsen

Kannatusjäsen

Kannatusjäseniksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta riippumatta eron syystä. Ero katsotaan astuvan voimaan heti, kun ilmoitus on tehty. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa ja muut velvoitteensa toimintavuoden loppuun saakka sekä palauttamaan jäsenkorttinsa välittömästi yhdistykselle. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen

 • on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta
 • toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti
 • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
 • toimii yhdistyksen tai SAL:n tarkoitusperien vastaisesti
 • on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
 • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
 • ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Mikäli jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kuluvan kalenterivuoden kuluessa, hallitus katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä. Eroamiseksi tulkittava laiminlyönnin kesto on tällöin vanhoilla jäsenillä 6kk ja uusilla jäsenillä 1kk.Erottamispäätöksestä on erotetulla oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle neljäntoista päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaantipäivästä, kyseistä päivää lukuun ottamatta. Erottamispäätös astuu voimaan heti määräajan päätyttyä.Mikäli erotettu jäsen tekee edellä olevassa momentissa mainitun vetoomuksen, on hänet katsottava erotetuksi yhdistyksestä vasta sitten, jos yhdistyksen kokous vahvistaa erottamispäätöksen.Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja ja hänen on palautettava jäsenkorttinsa välittömästi yhdistykselle.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäsenkausi on kalenterivuosi. Jäsenmaksu tulee maksaa vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Uusien jäsenten jäsenmaksu tulee olla maksettuna kuukauden kuluessa jäseneksi hyväksymisestä. Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa vuosittain. Kunniapuheenjohtajat, kunniajäsenet ja ainaisjäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.Varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisen jälkeen jäsen maksaa yhdistykselle jäsen- ja liittymismaksun.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kuuteen muuta varsinaista jäsentä sekä yhdestä kolmeen varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Varajäsenellä on oikeus osallistua hallituksen kokoukseen, jossa hänellä on puheoikeus. Jos hallituksen kokouksesta on estynyt tulemaan paikalle kaksi tai useampi varsinaista hallituksen jäsentä kutsutaan paikalla varajäsen nro 1. ja tarvittaessa nro 2. jolla varmistetaan kokouksen laillisuus– tällöin varajäsenellä on äänioikeus. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi tarvittaessa järjestää kokouksen ja kokouksiin voi hallituksen jäsen osallistua myös etäyhteydellä video- tai puhelinneuvottelun avulla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

 • toimia yhdistyksen ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä
 • olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
 • suunnitella ja kehittää yhdistyksen kokonaistoimintaa sekä johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti
 • vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä
 • vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
 • vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden yhdistykselle asettamista velvoitteista
 • nimetä edustajat mahdollisiin piirien kokouksiin, ellei yhdistyksen syyskokous ole asiasta jo päättänyt
 • vastata yhdistyksen kokousten antamista velvoitteista
 • pitää yhdistyksen jäsenluetteloa
 • hoitaa huolellisesti yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
 • hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet
 • valita sekä tarvittaessa erottaa yhdistyksen toimihenkilöt
 • päättää yhdistyksen ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista
 • ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

8§ Tilikausi ja toiminnantarkastus / tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen kokouksen määräämänä aikana liittymis- ja jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä ja koejäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen, hallituksen ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen, valiokuntien ja toimikuntien sekä jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan heti seuraavassa kokouksessa. Kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kokouksen esityslistalle yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle seuraavasti:

 • kevätkokouksessa käsiteltävät asiat tammikuun ensimmäiseen päivään mennessä
 • syyskokouksessa käsiteltävät asiat syyskuun ensimmäiseen päivään mennessä.

Kokouksessa muuna asiana käsiteltävät asiat on saatettava koolle kutsujan tietoon ennen kokouksen aloittamista.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi  ääntenlaskijaa
 3. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
 8. vastuuvelvollisille
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. käsitellään muut esille tulleet asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 7. valitaan tulevan hallituksen koko
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. valitaan edustajat SAL:n vuosi- ja Hämeen Alueen kokouksiin sekä muihin yhdistyksen etua valvoviin elimiin
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. käsitellään muut esille tulleet asiat.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13§ Muita määräyksiä

Yhdistyksen kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi yhdistyksen sisäistä toimintaa järjestäviä säädöksiä, perustaa alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.